قلاویز دستی لوله ای


همان گونه که از اسم محصول مشخص است ،این کالا برای قلاویز کاری لوله مورد مصرف قرار می گیرد. حرف G از علامت انحصاری قلاویز لوله می باشد.دقت داشته باشید که در صنعت بر روی لوله آب ، برق ، گاز قلاویز لوله استفاده می شود که با این توضیح قلاویز لوله دستی هم در انواع قلاویز دستی لوله آب ، برق و گاز می باشد.

 قلاویز دستی لوله ای قابل توجه است که گام قلاویز دستی لوله ای بر حسب اینچ می باشد و برحسب متریک (میلیمتری) نمی باشد و جزء قلاویز های اینچی به حساب می آید و فرقی ندارد چه محصول حدیده لوله باشد و چه قلاویز دستی و ماشینی لوله همگی بر حسب اینچ می باشد.مدل های مختلف قلاویز دستی لولهGمحصول قلاویز دستی لوله بر ۳ نوع تقسیم می شود:قلاویز دستی لوله آبقلاویز دستی لوله برققلاویز دستی لوله گازشکل قلاویزکاری دستی لوله Gنحوه ی شکلی قلاویز دستی لوله در ست های دو تایی می باشد که در بردارنده ی قلاویز اول رو لوله و قلاویز آخر رو لوله می باشد.ما می توانیم از روغن گیریس و روغن قلاویز کاری برای اینکه قلاویز کاری به آسانی انجام شود و دنده های بهتری داشته باشیم استفاده کنیم. همچنین برای قلاویز کاری دستی لوله باید از دسته قلاویز استفاده کنیم.بدین صورت که اول باید با قلاویز اول رو گام زنی را شروع کنیم و سپس باید با قلاویز آخر رو گام زنی را انجام دهیم.دنیای ابزار بزرگترین پخش کننده محصولات قلاویز دستی لوله ای می باشد.